چند ساعت برای آقای میم وقت می‌گذارید؟!!

روزهای شلوغ و پر کار یکی پس از دیگری می‌گذرد همه حواسمان پرت کسب و کارمان است. هشت صبح تا هشت شب. میان این همه هیاهو گویا گاهی فراموش می‌کنیم برای چه کسی کار می‌کنیم. نقش آقای میم گاهی فراموشمان می‌شود. فراموش می‌کنیم اگر حتی یک روز سری به ما نزند، سراغی از ما نگیرد دیگر کاری برای انجام دادن نداریم. دیگر کسب و کاری وجود ندارد که همه حواسمان پرت آن باشد. بیاید چند ساعت برای آقای میم وقت بگذارید!!!